Landbrugsnaturen er vigtig

Mange gæster på Samsø værdsætter kystlandskabet, Stavns Fjord og Nordby Bakker. Det er naturperler på øen, men der ligger meget mere almindeligt natur i landbrugslandskabet. De fleste gæster nyder også den konstante afveksling mellem marker, hegn, diger, små-søer, småskove, hede osv. Her ses og høres lærken, viben, tårnfalken og rådyret.

Men også på den enkelte mark er der vigtig natur. Ikke sjælden natur, men en hel hærskare af små organismer der får landbrugssystemet til at fungere. Jordens arbejdsheste af levende organismer som bakterier, svampe, regnorme, springhaler, edderkopper er grundlaget for at nedbryde planterester og frigive næringsstoffer til afgrøderne på marken. Det arbejder vi også aktivt med i Biosamfund Samsø.

Desuden vil vi gerne i 2019 arbejde konkret med naturplaner på nogle landbrugsbedrifter for at skabe en god balance mellem markens, hegnet, vandløbet og kysterns natur. Det kan både være i form af naturplaner til at fortælle om den natur, der er på bedriften, men det kan også være fordi landmanden er jagtintereseret og sælger fx råvildt til øens restauranter.

Der er ikke mange rapporter eller bøger om den almindelige natur på Samsø, men vi håber at kunne samle eksisterende viden i løbet af projektet.

Natur og landbrug er kommet i fokus i den nyligt foreslåede jordreform, hvor intentionen er at fordele den gode landbrugsjord påny mellem landmænd og lave naturgenopretning på de dårligste jorder, som en Win-win for både landbrug og natur. På Samsø diskuteres denne balance bl.a. i forbindelse med Planstrategien som udarbejdes i 2019.